<<<

Přírodním vědám se věnuji vlastně už od dětství: aplikovanou botaniku a zahradní tvorbu (vytrhávání babiččiných tulipánů v předškolním věku) postupně vystřídal zájem o ekologii spojený s aktivitami ve vyškovském Klubu mladých ochránců přírody a studium systematické biologie na Masarykově univerzitě. Ve svém profesním životě jsem si vyzkoušel práci zemědělského výzkumníka, správce čtvrtmilionového herbáře, průkopníka digitalizace muzejních sbírek, mapovatele vegetace i koordinátora programu NATURA 2000. Od roku 2012 vedu nejstarší botanickou zahradu na Moravě, odkud se zapojuji do popularizace vědy na půdě Univerzity Palackého i jinde.

Kontakt

U Botanické zahrady 920
779 00 Olomouc
+420 585634832
david@ciganek.net

Praxe

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

vedoucí botanické zahrady 2012 -

správa živé sbírky téměř 1 500 taxonů vyšších rostlin, řízení zahradnické péče o areál bot. zahrady, pořizování a aktualizace pasportních dat k výsadbám - systém BotanGIS, administrace mezinárodní výměny rostlinného genetického materiálu prostřednictvím Indexu Seminum, vlastní výuka + spoluúčast na realizaci botanických cvičení katedry botaniky PřF UP, zastupování bot. zahrady PřF UP v Unii botanických zahrad ČR, tvorba a údržba webové prezentace

Moravské zemské muzeum - Metodické centrum pro IT v muzejnictví

metodik digitální dokumentace 2004 - 2011

analýza a implementace řešení pro správu a evidenci sbírek, dokumentace správné praxe, tvorba koncepčních materiálů, zastupování ČR v iniciativě MICHAEL+, účast na zahraničních jednáních CIDOC/ICOM, vedení a aktualizace lokální databáze Centrální evidence sbírek, správa datového úložiště, instalace a údržba testovacího serveru

Veřejně správní akademie

vyučující 2004 - 2010

výuka předmětů "Informatika a výpočetní technika" a "Environmentalistika", organizační zajištění absolutorií (místopředseda zkušební komise)

Agentura ochrany přírody a krajiny

mapovatel, regionální koordinátor 2001 - 2004

celkem cca 350 km2 samostatného biotopového mapování (NP Podyjí, CHKO Lit. Pomoraví, CHKO Jeseníky, Haná, Soutok...), koordinace týmu mapovatelů kraje Vysočina, definice a zadávání prací, administrace regionální agendy projektu Natura 2000

Vlastivědné muzeum v Olomouci

botanik - kurátor 1998 - 2002

správa botanického depozitáře, organizace výstav, samostatné vedení Banky semen ohrožených druhů rostlin, terénní i laboratorní práce, účast na výzkumných úkolech, prezentace výsledků

Studium

Masarykova univerzita - Mgr.

systematická botanika a geobotanika 1996 - 1998

Masarykova univerzita - Bc.

systematická biologie a ekologie 1993 - 1996

Motto

  • To co člověk ve skutečnosti potřebuje, není stav prostý jakéhokoli napětí, ale spíš usilování a zápas o užitečný cíl, svobodně zvolený úkol.

    Viktor Emanuel Frankl